Vedtekter

Vedtekter NORSK ARGENTINSK FORENING

----------------------------------------------------------------------------------------------

Godkjent 5. Februar 1936

§ 1. Foreningens navn er: Norsk Argentinsk Forening (Sociedad Noruego-Argentina).


§ 2. Foreningens formål er å fremme foretagender til felles beste og gjensidig underholdning


§ 3. Som medlemmer kan optas sydamerikanere og nordmenn som har opholdt sig i Argentina, eller som har vært bosatt i spansktalende sydamerikanske land. Selvskrevne æresmedlemmer er: Den argentinske legasjonchef eller konsuløre representant.


§ 4. For å optas som medlem kreves skriftlig anbefaling av to medlemmer. Optagelsen avgjøres av styret. Utmeldelse må skje skriftlig. Hvis et medlem i eller utenfor foreningen opfører sig således at han etter styrets mening har vist sig uverdig til å bli stående som medlem, kan styret utelukke vedkommende fra foreningen.


§ 5. Den årlige generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars måned med 14 dagers varsel. Innkallelsen skal inneholde dagsordenen og referat av innkomne forslag til behandling.


§ 6. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med hvilketsomhelst antall møtede, undtatt bestemmelser vedrørende §§ 9 og 10. Avgjørelser treffes med simpel majoritet. I tilfelle av stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.


§ 7. Styret velges på den årlige generalforsamling og skal bestå av formann, viseformann, programchef, sekretær og kasserer. Samtifig velges suppleanter og revisor. Formannen skal foreslåes på det siste møte før generalforsamling og kan bare velges blant de foreslåtte.

§ 8. Kontigenten bestemmes på den årlige generalforsamling og betales ukrevet forskuddsvis.. Medlemmer som skylder mer enn 1 års kontingent, kan strykes av medlemslisten.


§ 9. Ved lovforandringer og forfæininger over foreningens eiendeler utkreves 2/3 flertall blant de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer, hvor minst halvparten av foreningens medlemmer er tilstede.


§ 10. Opløsning av foreningen skal forelegges ekstraordinær generalforsamling, hvor minst 2/3 av medlemmene er tilstede eller skriftlig representert. Opløsning krever 2/3 stemmeflertall.

 

Bildegalleri

Se bilder fra tidligere arrangementer

Følg oss på

 Hva skjer


DIAS IMPORTANTES Y FECHAS CLAVE EN ARGENTINA

Julio


01 de Julio Día del Arquitecto
01 de Julio Día del Ingeniero Químico para la Argentina
02 de Julio Día del Editor de revista
02 de Julio Día del Trabajador social o asistente social
03 de Julio Día del Locutor y del Dirigente de Empresa
05 de Julio Día de la Empleada
08 de Julio Día del Inventor
09 de Julio Día de La Independencia
10 de Julio Día del Comerciante
13 de Julio Día del trabajador de la electricidad
20 de Julio Día del Amigo
21 de Julio Día universal del derecho
23 de Julio Día universal del musicoterapeuta
26 de Julio Día del Antropólogo
27 de Julio Día de la Cultura
28 de Julio Día del Promotor Publicitario
28 de julio Día de la gendarmeria nacional

Den Argentinske ambassade


Drammensveien 39 B

0244 Oslo


Tlf: 22 55 24 48/49
Faks: 22 44 16 41


E-post:
 enoru@online.no

Web:   enoru.mrecic.gov.ar